CEL

Zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, których rozwój wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji.

Równocześnie w skali światowej obserwujemy dokonywanie się trzech współzależnych transformacji (do globalnego społeczeństwa informacyjnego, do elektronicznej gospodarki i do gospodarki opartej na wiedzy), które są powszechnie uważane za decydujące o rozwoju regionów i wymuszają podejmowanie działań w różnych obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Aby właściwie ukierunkowywać proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego konieczne jest podejmowanie wielu inicjatyw, między innymi przez jednostki sektora publicznego. Szczególną troską powinny być objęte grupy zagrożone cyfrowym wykluczeniem społecznym, czyli osoby pozbawione dostępu i umiejętności korzystania z technologii informacyjnej.

W tym kontekście organizowana konferencja ma służyć międzynarodowej wymianie doświadczeń oraz prezentacji wyników prowadzonych badań dotyczących stanu i kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a także wpływu inwestycji ICT na rozwój regionalny, transregionalny i transgraniczny.

TEMATYKA
 • Metody badań oraz pomiar stopnia zaawansowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • Narzędzia informatyczne w procesie edukacji (nauczanie tradycyjne i na odległość)
 • Zakres i skala wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce
 • Działania w kierunku realizacji celów Inicjatywy ICT2015 oraz Europa 2020 na poziomie regionalnym
 • Zarządzanie ryzykiem w e-commerce oraz bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Media – Technologie informacyjne – Komunikacja społeczna
 • Nowa ekonomia i gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
 • Systemy mobilne i rozwój m-commerce
 • Stan i perspektywy rozwoju e-Government w Polsce
 • Europejskie programy i inicjatywy wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • Znaczenie nauczania IT (ICT) w procesie budowy społeczeństwa informacyjnego
 • Technologie informatyczne i telekomunikacyjne (ICT) czynnikiem budowy społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu gospodarczego
 • Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej
Free business joomla templates