ZUPEŁNIAJĄCE POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA

SUBSKRYPCJA MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE (MSDN-AA)

Te uzupełniające postanowienia licencyjne dotyczą określonego powyżej oprogramowania. Wraz z postanowieniami licencyjnymi Subskrypcji MSDN („Postanowienia MSDN") niniejsze uzupełniające postanowienia licencyjne stanowią umowę pomiędzy firmą Microsoft Corporation (lub, w zależności od miejsca zamieszkania, jej podmiotami stowarzyszonymi) i Państwem, dotyczącą oprogramowania dostarczonego w ramach programu MSDN-AA.
Nie mają Państwo żadnych praw wynikających z tych uzupełniających postanowień licencyjnych, jeśli nie zaakceptowali Państwo także postanowień MSDN. Jeśli występuje konflikt, znajdują zastosowanie uzupełniające postanowienia licencyjne.
Przez użycie oprogramowania akceptują Państwo niniejsze postanowienia. Jeśli nie akceptują Państwo niniejszych postanowień, nie mogą Państwo używać oprogramowania.
1. DEFINICJE.

„Państwo" oznacza jedno z poniższych:

wydział instytucji edukacyjnej oferującej nauczanie w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) lub
organizację, która ma z takim wydziałem wspólnych studentów, kadrę lub obiekty, lub też działa na rzecz pomocy tym wydziałom w dziedzinie nauczania studentów
akceptowane przez Microsoft w programie MSDN-AA;

„Studenci" to osoby uczestniczące w kursach STEM, warsztatach lub programach;

„Personel" to osoby zapewniające Państwu obsługę informatyczną lub zarządzającą Państwa uczestnictwem w programie MSDN-AA;

„Kadra" to osoby pełniące funkcję nauczycieli kursów STEM dla studentów, asystujące przy kursach STEM, warsztatach lub programach dla studentów oraz prowadzące w Państwa imieniu niekomercyjne badania STEM.

2. PRAWA WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA MSDN-AA.

a. Państwa prawa. Mogą Państwo:

zlecać personelowi wykonanie i instalację kopii oprogramowania dla dowolnej liczby serwerów, komputerów osobistych i mediów w obrębie placówki w celu ich użytkowania zgodnie z tymi postanowieniami oraz
zezwolić personelowi, kadrze i studentom na używanie tych kopii oraz wykonanie jednej dodatkowej kopii na ich własnym komputerze lub innym urządzeniu, ale tylko w celu (a) opracowywania, obsługi, przeprowadzania lub uczestnictwa w kursach STEM, warsztatach lub programach oferowanych przez Państwa; (b) prowadzenia niekomercyjnych badań STEM w Państwa imieniu lub (c) projektowania, opracowywania, testowania i demonstrowania oprogramowania przeznaczonego dla powyższych celów.
b. Ograniczenia. Nie mogą Państwo używać oprogramowania:

w celach komercyjnych; lub
do rozwijania i obsługi własnych systemów administracyjnych lub informatycznych.
c. Poza zakresem. Elementy zawarte w Przykładzie 1 nie są objęte programem MSDN-AA i nie mogą ich Państwo używać, jeśli nie zakupią Państwo dla nich odpowiedniej licencji komercyjnej. Dodatkowo Ustęp 2(a) (Postanowienia ogólne), 3(c)(i) (Aplikacje komputerowe) i Ustęp 17 (Przekazanie osobie trzeciej) w postanowieniach MSDN zostają usunięte.

3. DODATKOWE WYMAGANIA MSDN-AA.

a. Środki zabezpieczające. Oprogramowanie na nośnikach mogą Państwo dostarczać personelowi, kadrze lub studentom tylko tymczasowo lub na zasadzie „wypożyczenia". Cały personel, kadra i studenci, którzy otrzymają kopie oprogramowania, muszą wyrazić zgodę na jego użytkowanie zgodnie z tymi postanowieniami, niezależnie od jakichkolwiek umów licencyjnych dołączonych do oprogramowania. Należy prowadzić rejestr wszelkich pobrań oprogramowania z Państwa serwerów oraz rejestr personelu, kadry i studentów, którym udostępniają Państwo nośniki z oprogramowaniem. Pozwolą Państwo firmie Microsoft na kontrolę tych rejestrów na żądanie. Dołożą Państwo wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do oprogramowania komukolwiek poza Państwa personelem, kadrą i studentami lub uniemożliwienia stosowania oprogramowania w celach innych niż określono w tych warunkach.

b. Zmiany statusu. Należy przerwać udostępnianie oprogramowania wszelkim osobom, które przestaną być członkami Państwa personelu, kadry lub studentami. Studenci mogą jednak kontynuować użytkowanie otrzymanego oprogramowania zgodnie z niniejszymi postanowieniami.

c. Naruszenia. Jeśli firma Microsoft zauważy lub dowiedzą się Państwo, że ktokolwiek z personelu, kadry lub studentów narusza niniejsze postanowienia, przestaną Państwo dostarczać oprogramowanie i dołożą Państwo wszelkich starań, aby osoby te zwróciły lub udowodniły zniszczenie wszystkich posiadanych przez nie kopii oprogramowania.

d. Jakość produktu. Muszą Państwo upewnić się, że każda z kopii oprogramowania wykonana przez personel jest prawidłowa i kompletna oraz zawiera wszystkie informacje dotyczące praw autorskich, znaku handlowego i inne.

e. Zakaz użytkowania komercyjnego. Jeśli Państwa kadra lub studenci używają tego oprogramowania do tworzenia programów, mogą oni komercyjnie używać lub oferować takie programy tylko po zakupieniu odpowiedniej komercyjnej licencji na oprogramowanie.

f. Komputerowe systemy operacyjne. Niektóre komponenty oprogramowania stanowią produkty systemów operacyjnych. Mogą Państwo pozwolić na instalację i użytkowanie takich produktów w komputerach, w których podczas instalacji naszych produktów nie było zainstalowanego systemu operacyjnego, jeśli tylko komputery są własnością Państwa i/lub studentów lub są wypożyczone przez Państwa i/lub studentów. Mogą Państwo także instalować takie produkty w środowiskach urządzeń wirtualnych (virtual machine), jeśli tylko urządzenia wirtualne (a) są używane zgodnie z niniejszymi postanowieniami i (b) działają na komputerach posiadanych lub wypożyczonych przez Państwa i/lub studentów. Wszelkie inne sytuacje wymagają wcześniejszego zakupienia odpowiedniej licencji komercyjnej.

4. KLUCZE PRODUKTU.

Sekcja 4 (Klucze produktu) postanowień MSDN zostaje poprawiona i uzyskuje brzmienie: „Oprogramowanie wymaga klucza do zainstalowania lub dostępu. Są Państwo odpowiedzialni za używanie przypisanych Państwu kluczy. Klucze mogą Państwo udostępniać tylko personelowi, kadrze i studentom. Dołożą Państwo wszelkich starań, aby osoby te były świadome ograniczeń użytkowania kluczy. Jeśli Microsoft poinformuje Państwa lub dowiedzą się Państwo o tym, że kadra, studenci lub personel używają kluczy nieprawidłowo, powiadomią Państwo te osoby, że nie mogą odtąd używać oprogramowania lub kluczy oraz że muszą zwrócić lub zniszczyć wszystkie posiadane kopie oprogramowania.

5. ZAKOŃCZENIE CZŁONKOSTWA MSDN-AA.

a. Anulowanie i brak odnowienia. Mogą Państwo w dowolnym momencie anulować członkostwo w MSDN-AA. Państwa członkostwo zostaje anulowane, jeśli nie odnowią go Państwo lub nie uiszczą rocznej opłaty przed zakończeniem okresu członkostwa.

b. Usunięcie. Microsoft może usunąć Państwa z listy członków MSDN-AA, jeśli naruszą Państwo którekolwiek z powyższych postanowień lub nie wymuszą Państwo na własnym personelu, kadrze i studentach przestrzegania tych postanowień. Dodatkowo, jeśli już nie kwalifikują się Państwo do programu MSDN-AA (zgodnie z definicją „Państwa" powyżej), Państwa członkostwo zostaje automatycznie usunięte.

c. Efekt. Jeśli Państwa członkostwo w MSDN-AA z jakiegokolwiek powodu się kończy:

i. niniejsze warunki tracą ważność;

ii. nie mogą Państwo dystrybuować oprogramowania w obrębie grupy personelu, kadry i studentów; osoby te mogą jednak kontynuować używanie kopii oprogramowania otrzymanych od Państwa przed zakończeniem członkostwa w MSDN-AA zgodnie z niniejszymi postanowieniami (w tym z Sekcji 3.b) oraz
iii. muszą Państwo zniszczyć wszystkie posiadane kopie oprogramowania.

Pytania dotyczące kryteriów kwalifikacji do programu Microsoft Developer Network Academic Alliance prosimy kierować do Centrum Informacji o Sprzedaży Microsoft, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA lub do oddziału firmy Microsoft w danym kraju.

Free business joomla templates